Saturday, June 8, 2013

मनी ओतला पाऊस...ओढत अश्व नभांचे, झाला दाखल पाऊस
मोजत वार कणांचे, झाला वादळ पाऊस

बिजलीच्या हाकेतून, आला राकट पाऊस
थेंब थेंब जीवनाचे, आला वाटत पाऊस