Saturday, June 8, 2013

मनी ओतला पाऊस...ओढत अश्व नभांचे, झाला दाखल पाऊस
मोजत वार कणांचे