Thursday, August 27, 2009

And This Picture.....

Somebody forwarded me this funny snap..... आता हा फोटो ’पुणे’ शहरातील आहे हे सांगायचीसुद्धा गरज नाही :)