Friday, March 13, 2009

श्रद्धांजली to पूज्य विमला ठकार

जीवनयोगिनी आणि आत्मज्ञानी संत पूजनीय विमला ठकार परमात्म्यात विलीन झाल्या. त्यांचा बोध, त्यांची शिकवण आणि त्यांनी हजारो लोकाना स्वरुपबोधाकडे जायला दिलेली प्रेरणा ह्या गोष्टी कधीच विसरता येणार नाहीत. विमलाजींना अभिप्रेत असलेला शुद्ध परमार्थ आपल्या हातून घडावा हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली!!! त्यांच्याच लाडक्या ज्ञानदेवांच्या भाषेत " देव देउळ आणि परिवारू कोरुन कीजे डोंगरु तैसा भक्तीचा व्यवहारु का न होवावा ? " हरी ॐ

'The Life Universal'

I am neither matter nor spirit. I am the life, pulsating in both.
I am neither birth nor death. I am the life, living through both.
I am neither truth nor falsehood. I am the life, behind them both.
I am neither light nor darkness. I am the life, dancing through both.
I am neither time nor space. I am the life, playing with them both.
I am here, there, everywhere. I am the life, universal.

(From 'Eloquent Ecstasy' by Vimala Thakar)